Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Breunissen Advies geldend vanaf 1 januari 2019

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Breunissen Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71355537, hierna te noemen Breunissen Advies en zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, adviezen en overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien deze door Breunissen Advies en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Breunissen Advies heeft het recht om op ieder moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

1.4 Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever door de aanvaarding van de door Breunissen Advies geleverde zaken door c.q. verrichte diensten voor de opdrachtgever. Toepasselijkheid van de door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5  Indien een beding in deze voorwaarden geheel of ten dele niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen en tarieven

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen berekent Breunissen Advies voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald of schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.

2.3 Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW). 

2.4 Alle verplichtingen tot betaling onder deze overeenkomst dienen te worden voldaan in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

2.5 Breunissen Advies behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 3 Betalingscondities

3.1 Betaling dient plaats te hebben binnen 30 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer vermeld op de betreffende factuur.

3.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op Breunissen Advies te verrekenen met de door opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen.

3.3 Indien een factuur van Breunissen Advies niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is Breunissen Advies gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Breunissen Advies voor opdrachtgever worden uitgevoerd.

3.4 Indien een factuur van Breunissen Advies niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is de opdrachtgever automatisch in gebreke. Tevens is de opdrachtgever een rentevergoeding over het openstaande bedrag verschuldigd conform de wettelijke handelsrente, te berekenen vanaf de dag dat de betaling(en) dienen plaats te hebben, tot en met de dag der algehele voldoening, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

3.5 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 4 Reclame

4.1 Eventuele reclames over gebreken van zaken en/of de geleverde diensten en/of klachten over facturen moeten uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering van de zaken of diensten, of dagtekening van de facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving aan Breunissen Advies worden gemeld.

4.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen voormelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken (doch uiterlijk 20 dagen na aflevering ) aan Breunissen Advies schriftelijk worden gemeld.

4.3 Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid a. respectievelijk lid b. wordt Breunissen Advies geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de facturen als juist erkent.

4.4 Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

4.5 De opdrachtgever zal alle door Breunissen Advies voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder andere door Breunissen Advies in voorkomend geval onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

4.6 Indien de reclame door Breunissen Advies gegrond wordt bevonden, heeft Breunissen Advies het recht te haren keuze:

  • De facturen te herzien;
  • Het geleverde te vervangen of te herstellen;
  • Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van het door afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Breunissen Advies is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld. Breunissen Advies staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 

5.2 Breunissen Advies is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

5.3 Breunissen Advies is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Breunissen Advies kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

5.4 Breunissen Advies is nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, enkel en alleen indien de bedoelde tekortkoming niet aan schuld van de opdrachtgever of aan schuld van een voor risico van de opdrachtgever komende oorzaak is te wijten en enkel en alleen indien de tekortkoming uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende prestatie, facturen, dan wel de oplevering schriftelijk bij Breunissen Advies is ingediend onder een nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de tekortkoming betrekking zou hebben

Artikel 6 Verwerking van persoonsgegevens

6.1 Indien de opdrachtgever aan Breunissen Advies persoonsgegevens in bewerking geeft, zal Breunissen Advies slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. Breunissen Advies is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.

6.2 Breunissen Advies zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.

6.3 Breunissen Advies zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkeractiviteiten.

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op alle aanbiedingen, verbintenissen en uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Breunissen Advies, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, tenzij Breunissen Advies er de voorkeur aan geeft volgens de normale regels der competentie op te treden.