Bestuurdersaansprakelijkheid BV

Indien u bestuurder bent van een besloten vennootschap (BV) bent u in beginsel niet aansprakelijk. De BV is een rechtspersoon (volgens artikel 2:3 Burgerlijk Wetboek) en is zelf drager van rechten en plichten.

Als bestuur(der) bepaalt u niet alleen de strategie en het beleid maar vertegenwoordigd u het bedrijf ook. U heeft deze vertegenwoordigingsbevoegdheid als geheel bestuur maar ook als individuele bestuurder tenzij deze bevoegdheid statutair is uitgesloten. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ervoor zorgen dat u als privé persoon aansprakelijk wordt gesteld op grond van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Interne aansprakelijkheid

De wet verplicht u, om uw taak als bestuurder behoorlijk te vervullen tegenover de vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap (of in het geval van een faillissement de curator), u kan aanspreken indien de taakvervulling niet behoorlijk is gegaan en er kennelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Deze zogenaamde interne aansprakelijkheid is niet van toepassing indien u als bestuurder kunt aantonen (door middel van bewijs), dat u geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en getracht heeft de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Een aantal voorbeelden waarin er sprake is van een ernstig verwijt als bestuurder zijn onder andere het aanwenden van middelen van de rechtspersoon voor privé doeleinden of het handelen in strijd met de wet of statuten.

Boedel aansprakelijkheid

Naast bovengenoemde aansprakelijkheid kunt u ook privé aansprakelijk worden gesteld in het geval van een faillissement waarin er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het kennelijk onbehoorlijk bestuur zal worden onderzocht door de curator.

Onbehoorlijk bestuur staat in ieder geval vast indien de curator constateert dat de boekhoudplicht en/of de publicatieplicht van de jaarrekening(en) zijn geschonden. Deze aansprakelijkheid kan slechts worden weerlegd indien u aannemelijk kunt maken dat andere omstandigheden hebben geleid tot het faillissement.

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Tot slot kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld door onrechtmatig handelen. Deze aansprakelijkheid kan worden ingesteld door een schuldeiser indien u de verhaalsmogelijkheden frustreert.

Kunt u bovenstaande aansprakelijkheidsregimes ontwijken door een andere BV bestuurder te laten zijn van de andere BV? Dit is niet het geval aangezien de aansprakelijkheid doorwerkt totdat een natuurlijk persoon bestuurder is van een rechtspersoon.

Heeft u meer vragen over bestuurdersaansprakelijkheid binnen de BV of over het inrichten en besturen van uw BV? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *